การดำเนินงานด้านสังคม (CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการลดการก่อมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  และสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน ที่เรียกว่า CSR-in-process หรือ “ธุรกิจเพื่อสังคม” คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแวดล้อม  การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการทำ CSR-after-process หรือ “กิจกรรมเพื่อสังคม” โดยดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ เช่น การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือการเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมบริจาคของให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด และ กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้ รร.บ้านดงโคร่ง กาญจนบุรี

โครงการ CSR “อยู่ได้ดี ด้วยการทำดี”

บริษัทและพนักงานตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยแต่ละปีจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ อาทิ วัด,โรงเรียน หรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ให้มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคเงิน หนังสือ อุปกรณ์ไอที เครื่องนุ่งห่มและตุ๊กตาให้มูลนิธิกระจกเงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัท และชุมชนแวดล้อม และเป็นการช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้เด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ และพนักงานได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี

บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้านรวมไปถึงชาวต่างด้าวในพื้นที่ตามแนวชายแดน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้