Board of Directors

ประธานกิตติมศักดิ์

นายคัตสึยูกิ ทาเคะอูจิ

คณะกรรมการบริษัท

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโสรัจ โรจนเบญจกุล

ประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร

นายออง ทีฮา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

พลตำรวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ

กรรมการ

นายฟุง ไซ กง

กรรมการ

นางอรัญญา โนอินทร์

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายนิพนธ์ อรุณพูลศิล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชัย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ