คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ประธานกิตติมศักดิ์

นายคัตสึยูกิ ทาเคะอูจิ

คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ

รักษาการประธานกรรมการ

กรรมการ

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายออง ทีฮา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

นายสิทธินาท ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนิษฐรัศมิ์ เพชรไทย

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนิษฐรัศมิ์ เพชรไทย

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายจำเนียร ฝั่นระหันต์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

(รักษาการ)