31 สิงหาคม 2561

นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ และพนักงานได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กพิเศษ  ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง