15 พฤษภาคม 2563

บริษัท เมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 สำหรับหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (META20NA) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563