10 กันยายน 2562

ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ และเงินสดจำนวน 24,289 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี